Ważna informacja
O firmie
Oferta
Intranet Komunikator
Kadry
Płace
SIK
Magazyn
Środki trwałe
Przedmioty nietrwałe
Sekretariat
BHP
Kancelaria
Związki zawodowe
Do pobrania
Kontakt
Prześlij plik

System rozliczania wynagrodzeń Płace


Firma mKomp stworzyła specjalnie z myślą o Państwa wygodzie nowoczesny, kompleksowy produkt informatyczny wspomagający pracę Działu Płac mKomp Płace.

Podstawowe cechy programu mKomp Płace:
 • Kartoteki pracowników z podziałem na miejsce zatrudnienia, grupy zawodowe, stanowiska, zawody, typ zatrudnienia, ośrodki kosztów itp.
 • Kartoteki danych podatkowych: ulgi i koszty podatkowe, rozliczenia roczne PIT
 • Rozliczanie i ewidencja wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia
 • Rozliczania dodatków okresowych obowiązujące w podanym zakresie czasu
 • Rozliczania dodatków jednorazowych
 • Rozliczanie absencji i zasiłków chorobowych, macierzyńskich itp. z automatycznym podziałem na okresy płatne przez ZUS
 • Okresy składkowe i nieskładkowe
 • Naliczenie wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, szkolenia, kursy itp.
 • Naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Naliczanie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych itp.
 • Wyliczanie wynagrodzenie za dyżury lekarskie, dodatek nocny, dodatek świąteczny, wezwania i dyżury pod telefonem
 • Kartoteki i rozliczanie świadczeń socjalnych, kontrola świadczeń socjalnych zwolnionych z podatku dochodowego
 • Możliwość rozliczania świadczeń wg podatku ryczałtowego
 • Rozliczenie wkładów i pożyczek z funduszu PKZP
 • Rozliczenia innych pożyczek (w tym pożyczek oprocentowanych)
 • Zestawienia zbiorcze i indywidualne stanów zadłużeń, przydzielonych pożyczek, planów spłat
 • Tworzenie przelewów na konta indywidualne lub dołączenie do wypłaty przydzielonych pożyczek
 • Automatyczne potrącanie składek i zobowiązań (np. izba lekarska, izba pielęgniarska, związki zawodowe)
 • Pełne rozliczenia podatku od osób fizycznych, kontrola progów podatkowych, ulg, kosztów
 • Pełne rozliczenie składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych
 • Pełne rozliczenie składek na fundusz pracy i FGŚP z kontrolą ich należności
 • Możliwość przekazywania wypłaty na konta osobiste
 • Możliwość definiowania własnych składników wynagrodzeń i potrąceń
 • Generowanie dowolnej liczby list płac w miesiącu i dla różnych funduszy
 • Elastyczność procedur naliczania wynagrodzeń wobec zmieniających się przepisów krajowych, branżowych lub zakładowych
 • Wydruk list wypłat (zbiorczych, w rozbiciu na ośrodki kosztów, płatne w kasie, płatne przelewem)
 • Wydruk odcinków wypłat, możliwość przesłania pasków na adresy mailowe pracowników
 • Raporty zbiorcze, imienne
 • Zestawienia podsumowujące listy wypłat w rozbiciu na składniki i sposób ich finansowania
 • Tworzenie przekrojowych podsumowań wypłat według różnych kryteriów
 • Tworzenie sprawozdania Z-02, Z-03, Z-06, Z-12
 • Współpraca z Płatnikiem, ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, raporty miesięczne: ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA
 • Tworzenie raportu pomocniczego do ZUS IWA
 • Planowanie podwyżek na podstawie wybranego miesiąca, możliwość wyliczenia skutków podwyżek procentowych lub kwotowych dla całego zakładu lub wybranych grup zawodowych
 • Wyliczanie skutków przeszeregowań
 • Możliwość rozdzielenia przelewu wypłaty na 2 konta pracownika
 • Kontrola potrąceń alimentacyjnych, tytułów wykonawczych itp.
 • Wydruk i podgląd kartotek zasiłowych, zarobkowych, podatkowych, dochodowych, ZUS, socjalnych itp.
 • Automatyczne tworzenie procentowych i kwotowych list premiowych
 • Wydruk zaświadczeń do ZUS, zaświadczeń o zarobkach, dochodach i potrąceniach
 • Wspólna baza danych z systemami mKomp Kadry oraz mKomp SIK

 • Praca w systemie Windows, graficzny, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Niewielkie wymagania sprzętowe
 • Współpraca z bezpłatną sieciową bazą danych Firebird bez ograniczenia ilości użytkowników
 • Możliwość zdalnego dostępu do bazy danych
 • Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu
 • Zdalne automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Niezawodność i bezpieczeństwo pracy - wygodny system archiwizowania danych, szeroki zakres definiowania uprawnień użytkowników
 • Eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • Możliwość podglądu dokumentów przed wydrukiem
 • Dodatkowe funkcje wbudowane: terminarz, wyszukiwarka telefonów, kalkulator, edytor tekstów


Zapraszamy do współpracy. Nasza oferta jest skierowana właśnie do Państwa.